Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia

Ak prechodný pobyt občana v zahraničí skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan ohlási túto skutočnosť ohlasovni, v mieste jeho trvalého pobytu. Ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte občana v zahraničí ukončí. Odhlásiť sa z trvalého pobytu na území SR z dôvodu odsťahovania do zahraničia (pred vycestovaním alebo po vycestovaní) môže občan elektronicky v týchto prípadoch: Občan koná sám za seba. Pri elektronickom spôsobe odhlásenia z trvalého pobytu na území SR z dôvodu presťahovania do zahraničia je občan povinný: Vyplniť elektronický formulár na odhlásenie z trvalého pobytu na území SR. Vyplniť dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do elektronického formulára pre Štatistický úrad - Hlásenie o sťahovaní Obyv5-12. Podpísať elektronický formulár na odhlásenie z trvalého pobytu na území SR kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu na území SR návštevou úradu z dôvodu odsťahovania do zahraničia platia všeobecné podmienky:

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný:

 • pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu,
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 • uviesť ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12,

Občan, ktorý už má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu odsťahovania do zahraničia:

Sám za seba

Pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR.

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Vyplní a podpíše odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz.

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni. Ohlasovňa vyhotoví za občana formulár pre Štatistický úrad SR - Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu na území SR.

Ohlasovňa vyhotoví za občana formulár pre Štatistický úrad SR - Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Za dieťa do 18 rokov

Pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR za dieťa do 18 rokov zákonný zástupca dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov
 • súhlas druhého zákonného zástupcu (ak ide o občana SR) dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na ohlasovni

Uvedie dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12 .

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR

Zákonný zástupca dieťaťa do 18 rokov, ktoré má pobyt v zahraničí, a ktorý sa počas pobytu dieťaťa v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt dieťaťa na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR.

Zákonný zástupca dieťaťa

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov
 • súhlas druhého zákonného zástupcu (ak ide o občana SR) dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na zastupiteľskom úrade SR

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčenými podpismi zákonných zástupcov, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni. Ohlasovňa vyhotoví za dieťa do 18 rokov formulár pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Zákonní zástupcovia dieťaťa do 18 rokov, ktoré má pobyt v zahraničí, a ktorí sa počas pobytu dieťaťa v zahraničí rozhodnú skončiť trvalý pobyt dieťaťa na území SR, môžu ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčenými podpismi zákonných zástupcov dieťaťa. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia odhlasovacieho lístka ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie zákonných zástupcov s osvedčenými podpismi zákonných zástupcov na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu dieťaťa do 18 rokov na území SR.

Ohlasovňa vyplní za dieťa do 18 rokov formulár pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Za členov rodiny (iba celá rodina spolu, ak sú zákonní zástupcovia svojich spoločných nezaopatrených detí zosobášení)

Pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte členov rodiny, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR za členov rodiny jeden z členov rodiny.

Predloží platný doklad totožnosti za seba i členov rodiny:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov.
 • súhlas druhého zákonného zástupcu (ak ide o občana SR) dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na ohlasovni

Vyplní a podpíše za členov rodiny odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie za každého člena rodiny, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Predloží doklad o návšteve školy (denná forma štúdia) ak člen rodiny je nezaopatrené dieťa žiadateľa od 18 do 25 rokov.

 

Za iného občana

Pred vycestovaním na ohlasovni v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, ohlási skončenie trvalého pobytu tohto občana na území SR ním splnomocnený zástupca v SR.

Splnomocnený zástupca v SR:

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom občana na ohlásenie skončenia jeho trvalého pobytu na území SR.

Vyplní a podpíše za občana odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni za občana dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.  

Kedy vybavíte:

v čase úradných hodín: obecny-urad/uradne-hodiny/


U koho vybavíte:
Ing. Erika Kollárová 
e-mail: erika.kollarova@gmail.com 

tel. 048 / 6183 916
- kancelária na prízemí obecného úradu 

 

Ohlásiť skončenie trvalého pobytu z dôvodu odsťahovania do zahraničia môžete aj cez elektronickú službu. 

Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.

Služba je v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba. 

Informácie tu: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-ukoncenie/

Zodpovedá: Správce Webu

OBČAN

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY
MIESTNEHO ROZHLASU 

Facebook

FB

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:232
TÝŽDEŇ:739
CELKOM:957014