Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2019-2022

 Mgr. Peter Kvoriak - zástupca starostu, Clementisova 346/14, Závadka nad Hronom
- zástupca starostu obce, poverený na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva 
- člen obecnej rady 
- predseda Komisie finančnej, pre obchod, služby a podnikateľské aktivity pri OZ 
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov pri OZ 
- člen Vyraďovacej a likvidačnej komisie pri OZ 
(ulice: Clementisova, Štúrova) 
e-mail: peter.kvoriak@gmail.com 
tel. +421 (0)904 577 289
 
Ing. Jozef Kubanda, Rázusova 579/48, Závadka nad Hronom
- člen obecnej rady 
- predseda Komisie pre výstavbu, bývanie, životné prostredie a poľnohospodárstvo pri OZ
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov pri OZ 
- zástupca OZ do Rady školy pri ZŠ s MŠ v  Závadke nad Hronom 
(ulice: Rázusova, Osloboditeľov) 
e-mail: kubanda.jozef@gmail.com 
tel. +421 (0)904 447 221
 
Mgr. Anna Gregušová, Hronská 30/23, Závadka nad Hronom
- členka obecnej rady 
- predsedníčka Komisie pre školstvo, kultúru, šport, turistiku a cestovný ruch pri OZ
- členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ 
- poverená poslankyňa na uzatváranie manželstiev pred matričným úradom 
(ulice: Partizánska, Hronská)  
e-mail: hankavranka1@gmail.com
tel. +421 (0)903 564 052 
 
PaedDr. Jana Chlebušová, Hviezdoslavova 171/32, Závadka nad Hronom
- členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ 
- členka Komisie finančnej, pre obchod, služby a podnikateľské aktivity pri OZ 
- členka Vyraďovacej a likvidačnej komisie pri OZ 
- zástupkyňa OZ v Rade školy pri ZŠ s MŠ v Závadke nad Hronom 
(ulice: Hrbok, Kukučínova, Záhradná) 
e-mail:  jana.chlebus@gmail.com 
tel. +421 (0)905 708 379
 
Bc. Jozef Rusnák, Mierová 596/25, Závadka nad Hronom 
- predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ 
- člen Komisie pre výstavbu, bývanie, životné prostredie a poľnohospodárstvo pri OZ 
(ulice: Fučíkova, Mierová) 
e-mail: slebodak@post.sk 
tel. +421 (0)905 839 154
 
Renáto Babnič, Paseka 627/6, Závadka nad Hronom 
- predseda Vyraďovacej a likvidačnej komisie pri OZ 
- člen Komisie pre školstvo, kultúru, šport, turistiku a cestovný ruch pri OZ 
(ulice: Hviezdoslavova, Športová, Slatvinská) 
e-mail: renato.babnic@gmail.com 
tel. +421 (0)907 845 828
 
Ing. Ján Bartošík, Osloboditeľov 52, Závadka nad Hronom 
- člen Komisie pre výstavbu, bývanie, životné prostredie a poľnohospodárstvo pri OZ 
(ulica: Paseka) 
e-mail: janbartosik@azet.sk 
tel. +421 (0)915 385 575 
 
Juraj Nosko, Mierová 463/12, Závadka nad Hronom 
- predseda Komisie na ochranu verejného poriadku, sociálnych vecí a zdravotníctva pri OZ 
(ulica: Paseka) 
e-mail: jurajnoskox11@gmail.com 
tel. +421 (0)904 182 994
 
Ján Šandor, Rázusova 539/2, Závadka nad Hronom 
- člen Komisie na ochranu verejného poriadku, sociálnych vecí a zdravotníctva pri OZ v Závadke nad Hronom 
(ulica Paseka) 
e-mail: jan.sandor35@gmail.com
tel. +421 (0)907 345 053
 
Poverená poslankyňa obecného zastupiteľstva na uzatváranie manželstiev pred matričným úradom: Mgr. Anna Gregušová 
Zastupovanie starostu: Mgr. Peter Kvoriak 
Poverený poslanec obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva: Mgr. Peter Kvoriak 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva 
§25 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Povinnosti a oprávnenia poslancov
(1) Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
(2) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.
(4) Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
(5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
(6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.18a)
(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
§ 26 Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".
Zodpovedá: Správce Webu

SAMOSPRÁVA

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY

MIESTNEHO ROZHLASU 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 41
TÝŽDEŇ: 41
CELKOM: 726851

Facebook

FB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5