Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.07.2019

Kúpna zmluva

2019

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

Obec Závadka nad Hronom

05.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 849/cint.

2019

neuvedená

Jozef Telgársky

Obec Závadka nad Hronom

05.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 848/cint.

2019

neuvedená

Jozef Telgársky

Obec Závadka nad Hronom

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí podpory - NP Zelené obce

2019

13 992,78 EUR trinásťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur sedemdesiatosem centov

Obec Závadka nad Hronom

Slovenská agentúra životného prostredia

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 04/2019

2019

100,00 EUR sto eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Polomka

23.05.2019

Zmluva č. 1021/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

2019

1 700,00 EUR tisícsedemsto eur

Obec Závadka nad Hronom

Banskobystrický samosprávny kraj

12.05.2019

Zmluva o reklame

2019

500,00 EUR päťsto eur

Obec Závadka nad Hronom

METICON, a. s.

08.05.2019

Zmluva č. 149393 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2019

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

Obec Závadka nad Hronom

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2019

Zmluva o spolupráci

2019

410,00 EUR štyristodesať eur

Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

Obec Závadka nad Hronom

03.05.2019

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely

2019

500,00 EUR päťsto eur

Brantner Gemer s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

11.04.2019

Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb

2019

podľa cenníka Slovenskej legálnej metrológie

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Obec Závadka nad Hronom

11.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela - PD k projektu

2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

RNDr. Peter Koleda, PhD.

04.04.2019

Darovacia zmluva č. 01/ 2019

2019

300,00 EUR tristo eur

Obec Závadka nad Hronom

ZANINONI SLOVAKIA, s. r. o.

03.04.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd -

2019

neuvedená

Mgr. Rastislav Oceľ

Obec Závadka nad Hronom

27.03.2019

Dohoda 19/28/054/25 o zabezpečení podmienok na zapracovanie v rámci NP "Reštart"

19/28/054/25

93,12 EUR deväťdesiattri eur dvanásť centov

Obec Závadka nad Hronom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

20.03.2019

Dohoda č. 19/28/051/23 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie"

2019

Neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

23.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 03/2019

2019

117,00 EUR stosedemnásť eur

OZ Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka - Bučník

Obec Závadka nad Hronom

14.02.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - externý manažment - projekt "Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01"

2019

2 352,00 EUR dvetisíctristopäťdesiatdva eur

PROROZVOJ, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

14.02.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena - parcely KN C 1219/2 a 198/1

2019

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

Peter Brucháč

Obec Závadka nad Hronom

13.02.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Mobilný hlas tel. č. 0903694236

2019

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovak Telekom, a. s.

13.02.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný hlas pre SIM kartu tel. číslo: 0911618329

2019

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovak Telekom, a. s.

13.02.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Služba Mobilný hlas, SIM karta tel. číslo: 0911618310

2019

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovak Telekom, a. s.

06.02.2019

Hromadná licenčná zmluva

2019

158,40 EUR stopäťdesiatosem eur štyridsať centov

Obec Závadka nad Hronom

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský k hudobným dielam

04.02.2019

Autorská zmluva o vytvorení diela Realizačného projektu výsadby - Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry

2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

RNDr. Peter Koleda, PhD.

29.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" - 3. časť

I312041R78701-3 časť

103 740,00 EUR stotritisícsedemstoštyridsať eur

Obec Závadka nad Hronom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v zastúpení - Implementačná agentúra MPSVR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: