Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Získavanie informácií a postup Obce  pri vybavovaní žiadostí

 

Postup Obce Závadka nad Hronom pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Obcou Závadka nad Hronom a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • poštou, na adresu:
  Obec Závadka nad Hronom
  Osloboditeľov 27
  976 67 Závadka nad Hronom 

 

 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese:

        sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk alebo prednostaou@stonline.sk   

       s využitím tlačiva "Žiadosť  o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom         prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav“.

 • faxom  048 / 618 31 69 

 

 • osobne počas úradných hodín v podatelni obce (sekretariát starostu) na ulici Osloboditeľov 27,   976 67 Závadka nad Hronom

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec Závadka nad Hronom vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní,                                Obec Závadka nad Hronom  žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Závadka nad Hronom vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Obce Závadka nad Hronom.          

Proti  rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie  v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, starostovi Obce Závadka nad Hronom na adresu: Osloboditeľov 27,      976 67 Závadka nad Hronom.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starosta Obce Závadka nad Hronom. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

-  tlačivo žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. textový formát: 

   tu ku stiahnutiu

- žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. pdf. formát: tu ku stiahnutiu

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: tu ku stiahnutiu

 

Postup Obce Závadka nad Hronom pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

o sťažnostiach v platnom znení.

Podávanie, prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností doručených Obci Závadka nad Hronom sa riadi zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.

Sťažnosť je možné podať:

 • písomne, na adresu
  Obec Závadka nad Hronom 
  Osloboditeľov 27
  976 67 Závadka nad Hronom 

 

 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese

        sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk alebo prednostaou@stonline.sk

(V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení je nutné do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom, alebo ju doručiť podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.)

 • faxom  048 / 618 31 69 

(V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v platnom znení je nutné do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom.)

 • osobne počas úradných hodín v podateľni (kancelária sekretariátu) na ulici Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom 

Smernica obce Závadka nad Hronom č. 03/2017 o vybavovaní sťažností: tu ku stiahnutiu

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Obce Závadka nad Hronom alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti  Obce Závadka nad Hronom.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti Obce Závadka nad Hronom, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, prípadne je sťažnosťou podľa osobitného predpisu alebo smeruje proti rozhodnutiu Obce Závadka nad Hronom,  vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží.

Obec Závadka nad Hronom  je povinná prešetriť a vybaviť sťažnosť na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní od jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota na jej vybavenie predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi oznamuje písomne s uvedením dôvodu pred uplynutím 60 dňovej lehoty na vybavenie.

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

 

Postup Obce Závadka nad Hronom pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Podávanie, prijímanie a vybavovanie petícií doručených Obci Závadka nad Hronom, sa riadi zákonom  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na Obec Závadka nad Hronom.

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Obci Závadka nad Hronom, môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určia zástupcu členovia petičného výboru.

V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.

Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené.

Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.

Ak petícia nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, Obec Závadka nad Hronom petíciu odloží.

Obec Závadka nad Hronom je povinná prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch Obec Závadka nad Hronom písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.