Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Závadka nad Hronom

Ing. Alena Lilková -  prednostka OcÚ - odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, personálna agenda, opatrovateľská služba, SHR 

Kontakt: 

048 / 6183 297 

0911 618 310 

e-mail: prednostaou@stonline 

 

Mgr. Vladimír Šiška - hlavný kontrolór obce 

e-mail: siska@azet.sk 

 

Mgr. Janka Babničová - sekretariát starostu obce, podateľňa, správca registratúry, agenda osobitného príjemcu, sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Kontakt: 

048 / 6183 104 

0911 6183 310 

e-mail: sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk  

 

Ing. Anna Príbojová - ekonómka:  ekonomická agenda obce - účtovníctvo, tvorba rozpočtu, mzdová agenda,  inventarizácie a  správa majetku obce

Kontakt: 

048 / 6183 915 

0911 618 329 

e-mail: obuzavadka@stonline.sk 

 

Tatiana Michalková - správa daní a poplatkov: dane z nehnuteľností, daň za psa, poplatky za zvoz TKO, daň za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta), poplatky za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

Kontakt: 

048 / 6183 916 

0911 618 329

e-mail: tata.michalkova@gmail.com 

 

Ing. Erika Kollárová - matričná agenda, evidencia obyvateľov, evidencia nehnuteľností,  vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Kontakt: 

048 / 6183 179

0911 618 329

e-mail: erika.kollarova@gmail.com 

 

Ján Chalupka - koordinátor aktivačných prác a menších obecných služieb, technický pracovník 

Kontakt: 

048 / 6183 104 

e-mail: technik.zavadka@mail.telekom.sk 

 

Evžen Jurčák - koordinátor aktivačných prác a menších obecných služieb, technický pracovník 

Kontakt: 

048 / 6183 104 

 

Ľuboš Foltín - kurič, obsluha kotolne 

 

Ján Kvoriak - krytý bazén - plavčík, zamestnanec Čističky odpadových vôd 

 

Ľubica Krupová - krytý bazén 

 

 

Zobrazenie podľa abecedy