Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


VZN - platné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 02/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 04/2019 o pravidlách, čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb 24.04.2020
VZN č. 01/2020 o verejnom poriadku na území obce Závadka nad Hronom 21.02.2020
VZN č. 04/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 14.12.2019
VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2019
VZN č. 02/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ako je nevyhnutné 01.10.2019
VZN č. 01/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Závadka n/Hr. 29.08.2019
VZN č. 03/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Závadka n/Hr. 01.09.2018
VZN č. 02/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Závadka n/Hr. 01.08.2018
VZN č. 01/2018 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb 01.04.2018
VZN č. 03/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03.01.2018
VZN č. 02/2017 - Trhový poriadok 02.01.2018
VZN č. 01/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 01.01.2018
VZN č. 02/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Závadka nad Hronom 01.09.2016
VZN č. 01/2016 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Závadka n/Hr. 15.03.2016
VZN č. 07/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 19.01.2016
VZN č. 05/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 18.01.2016
VZN č. 02/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Závadka nad Hronom 30.06.2015
VZN č. 03/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 13.12.2013
VZN č. 03/2012 o vodení psa mimo chovného priestoru 03.01.2013
VZN č. 01/2012 o obecnej kanalizácii v obci Závadka nad Hronom 15.05.2012
VZN č. 03/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 04.01.2012
VZN č. 02/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku 03.01.2012
Dodatok č. 3 k VZN č. 01/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia náhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu 02.01.2012
VZN č. 02/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru Závadka nad Hronom, podľa zmien a doplnkov č. 2 10.12.2010
Dodatok č. 2 k VZN 01/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu 03.03.2010
Dodatok č. 1 k VZN 01/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu 18.12.2009
VZN č. 01/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu 15.06.2009
VZN č. 01/2006, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru v Závadke n/Hr., podľa Zmien a doplnkov č. 1 05.09.2006
VZN č. 01/2004 o určení Školského obvodu Základnej školy v Závadke nad Hronom 09.06.2004
VZN č. 01/2000 o podmienkach chovu, držania a manipulácie spoločenských zvierat a úžitkových zvierat na území obce Závadka nad Hronom 08.09.2000

Návrhy VZN

Archív VZN