Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí - 10. 11. 2018

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018

Čas konania volieb:  7.00 – 22.00 hod. 

Právo voliť:

do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť:

je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený:

za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

   Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

      Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

   Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície pre voľby do obecného  zastupiteľstva

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície  pre voľby do obecného zastupiteľstva  obsahuje:
•  názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
•  číslo volebného obvodu,
•  zoznam kandidátov, ktorý obsahuje:
   - meno,
   - priezvisko,
   - titul,
   - dátum narodenia kandidáta,
   - zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní

  údaja o zamestnaní sa u žien - kandidátok použije prechyľovanie),
   - adresu trvalého pobytu kandidáta (mesto; ulica, ak sa mesto člení na ulice; číslo domu; pre

     správne vypísanie miesta trvalého pobytu je možné použiť register obcí

     www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx
   - poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch.
•  meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a

   odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis

   osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok

   pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

     Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku. Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode.

     Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
•  vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený;
• oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ mestskej volebnej komisie.

     Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

     Ak sa volia poslanci mestského zastupiteľstva  vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého mestského zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého mestského zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície pre voľby starostu obce

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície pre voľby starostu obce obsahuje:
• názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
• údaje o kandidátovi:
  - meno,
  - priezvisko,
  - titul,
  - dátum narodenia kandidáta,
  - zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní

  údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
 - adresu trvalého pobytu kandidáta (mesto; ulica, číslo domu; pre správne vypísanie mesta trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx
• meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

     Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku.

    Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené
•  vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí

   so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť

   volený;
•  oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s

   uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi

   splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom

   splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť

   kandidát ani zapisovateľ mestskej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

Informácie pre nezávislých kandidátov

KANDIDÁTNA LISTINA

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

     Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb , zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva

     Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva obsahuje:
• číslo volebného obvodu,
• meno,
• priezvisko,
• titul,
• dátum narodenia kandidáta,
• zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja

  o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
• adresu trvalého pobytu kandidáta (mesto; ulica, číslo domu; pre správne vypísanie mesta trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx a
• vlastnoručný podpis kandidáta.

     Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v meste, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku. Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode.

     Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

     Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v meste, v ktorom kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov mesta, názov ulice a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta.

     Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

    Minimálny počet podpisov na podpisovej listine v obci Závadka nad Hronom je 200. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní  obec  spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb (úradná tabuľa, webová stránka obce).

    Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

     Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca obecného zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu obce, môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce. Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

    

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce

     Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce obsahuje:
• meno,
• priezvisko,
• titul,
• dátum narodenia kandidáta,
• zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja

  o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
• adresu trvalého pobytu kandidáta (mesto; ulica, číslo domu; pre správne vypísanie mesta trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx) a
• vlastnoručný podpis kandidáta.

     Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku.

    Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

    Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v meste, v ktorom kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov mesta, názov ulice  a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta.

    Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

  Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb (úradná tabuľa, webová stránka obce).

     Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

 


Dôležité:

Kontaktné osoby ohľadom volieb:

Mgr. Janka Babničová, 048 / 6183 104, 0911 618 310, email: sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 

Ing. Alena Lilková,  048 / 6183 104, 0911 6183 310, e-mail: prednostaou@stonline.sk 

Adresa OcÚ:  Obec Závadka nad Hronom 

                        Osloboditeľov 27

                        976 67 Závadka nad Hronom 

                        Slovenská republika     

 

Obecné zastupiteľstvo  v Závadke nad Hronom, dňa 16. augusta 2018

schválilo uznesením č. 57/2018-OZ  pre volebné obdobie  2018 - 2022 :

počet  volebných obvodov (ďalej len VO) 1

uznesením č. 58/2018-OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022: 

- počet poslancov obecného zastupiteľstva 9 

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Závadka nad Hronom 2276 obyvateľov.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ  v obci Závadka nad Hronom je: 200

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Závadka nad Hronom je: 200

 

 • Starosta obce v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  podľa § 169 ods.6  vymenoval do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie:          

        Mgr. Janku Babničovú, kontakt: 048/6183104, sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 

 

 • Kandidátne listiny podávajú  politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti, ktoré treba doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie na OcÚ Závadka nad Hronom  (1. nadzemné podlažie č. d. 1 ) do 11. 09. 2018 v  pracovné dni podľa pracovnej doby OcÚ.  
 • Dňa 11. 09. 2018 ( v utorok )  do 24.00 hod. (od 7.30 do 15.30 na OcÚ, od 15.30 na adrese: Kukučínova 27, Závadka nad Hronom)

 

 • Delegovanie do miestnej volebnej komisie : Termín do 11.09.2018

Do miestnej volebnej komisie  môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce.

Prílohy: 

 • Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: tu ku stiahnutiu
 • Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: tu ku stiahnutiu
 • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: tu ku stiahnutiu
 • Rozhodnutie predsedu NR SR zo dňa 06. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí: tu ku stiahnutiu
 • Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľby do obecného zastupiteľstva: tu ku stiahnutiu
 • Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany (koalície) pre voľby do obecného zastupiteľstva: tu ku stiahnutiu
 • Oznámenie o určení splnomocnenca a náhradníka politickej strany a koalície: tu ku stiahnutiu
 • Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľby starostu obce: tu ku stiahnutiu
 • Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany, pre voľby starostu obce: tu ku stiahnutiu
 • Oznámenie o určení splnomocnenca a náhradníka politickej strany (koalície): tu ku stiahnutiu
 • Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva: tu ku stiahnutiu
 • Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva: tu ku stiahnutiu
 • Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva: tu ku stiahnutiu
 • Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce: tu ku stiahnutiu
 • Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce: tu ku stiahnutiu
 • Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce: tu ku stiahnutiu
 • Podpisová listina (spoločná) nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce: tu ku stiahnutiu
 • Informácie pre voliča: tu ku stiahnutiu
Zodpovedá: Správce Webu

OBECNÝ ÚRAD

Aktuality


Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY

MIESTNEHO ROZHLASU 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:147
TÝŽDEŇ:1552
CELKOM:824634

Facebook

FB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1