Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie údajov ubytovaných

pre prevádzkovateľov ubytovacích zariadení.     

  Ubytovatel je povinny mat tieto udaje pre potreby uctovnictva a odvedenia dani aby mohol vystavit uctovny doklad. Okrem toho knihu ubytovanych nariaduje viest zakon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky podľa §24:

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní, sú povinné viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania.

a este je tu aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktory tiez nariaduje viest knihu ubytovanych. Ale len pre cudzincov.

A v neposlednom rade je tu zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý obci umoznuje urcit si akym sposobom bude dan vyberat a ako kontrolovat §43

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

Cize ubytovani hostia su povinny mu poskytnut tieto udaje. Pravnym zakladom poskytovania osobnych udajov je plnenie si zakonnych povinnosti prevazkovatela (ubytovatela).