Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2013

Typ: ostatné
Vykonať výjazdové zasadnutie OZ podľa potreby.

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

21. február 2013
25. apríl 2013
20. jún 2013
22. august 2013
24. október 2013
12. december 2013

 

Obsahový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
na rok 2013


21. február 2013
- správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
- schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2013
- prehodnotenie pohľadávok obce
- poplatok za TKO za rok 2012 a predchádzajúce roky
- odpredané byty Rázusová 572, 576 a nájomné byty
- správy o činnosti OŠK

25. apríl 2013 
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
- správa audítora k záverečnému účtu obce
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
- prehodnotenie platu starostu obce, hlavného kontrolóra

20. jún 2013 
- plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013
- prehodnotenie efektívnosti vykurovacieho systému telocvične a školskej jedálne

22. august 2013 
- prehodnotenie a plnenie rozpočtu obce k 30.6.2013

24. október 2013
- prehodnotenie pohľadávok obce - miestne dane a poplatky
- správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ

12. december 2013
- prehodnotenie VZN – miestne dane a poplatky na rok 2014
- schválenie rozpočtu na rok 2014 a následné roky


Vytvorené: 29. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2017 03:47
Autor: