Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2012

Typ: ostatné
Vykonať výjazdové zasadnutie OZ pred kolaudáciou stavby „Splašková kanalizácia a ČOV“.

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

23. február 2012
26. apríl 2012
28. jún 2012
23. august 2012
25. október 2012
13. december 2012

 

Obsahový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
na rok 2012


23. február 2012
- správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
- schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011
- prehodnotenie pohyblivej čiastky platu starostu obce a hlavného kontrolóra

26. apríl 2012
- prehodnotenie pohľadávok obce – nájomné byty, odpredané byty na Rázusovej 572 a 576

28. jún 2012
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
- správa audítora k záverečnému účtu obce
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2012
- prehodnotenie pohyblivej čiastky platu hlavného kontrolóra 

23. august 2012 
- správy o činnosti OŠK 
- prehodnotenie a plnenie rozpočtu obce k 30.6.2012

25. október 2012
- prehodnotenie pohľadávok obce - miestne dane a poplatky
- správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ

13. december 2012
- prehodnotenie VZN – miestne dane a poplatky na rok 2013
- schválenie rozpočtu na rok 2013


Vytvorené: 29. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2017 03:47
Autor: