Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

...   Voľby do Národnej rady SR 2020

Výsledky volieb: https://volbysr.sk/sk/data02.html

Výsledky volieb v obci Závadka nad Hronom:  

Počet zapísaných voličov:  1812 

Počet zúčastnených voličov: 977 (53,91%) 

Počet odovzdaných obálok osobne: 956 (97,85%) 

Počet návratných obálok z cudziny (voľba poštou): 21 (2,14%) 

Počet platných hlasov spolu: 963 (98,56%) 

 

SMER - SD/ 23,77% - počet platných hlasov 229 

ĽSNS/ 20,87% - počet platných hlasov 201 

OĽANO/ 18,38% - počet platných hlasov 177 

SME RODINA/ 7,89% - počet platných hlasov 76 

SaS/ 5,81% - počet platných hlasov 56 

Koalícia PS a SPOLU/ 5,50% - počet platných hlasov 53 

DOBRÁ VOĽBA/ 3,53% - počet platných hlasov 34 

VLASŤ/ 3,32% - počet platných hlasov 32 

SNS/ 3,01% - počet platných hlasov 29 

ZA ĽUDÍ/ 2,80% - počet platných hlasov 27 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLASOVACIE PREUKAZY  (informácie MVSR): http://www.minv.sk/?nr20-preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej formetak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 • elektronicky (e-mailom)
 • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
 • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • prednostaou@stonline.sk 
 • sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGOVANIE ČLENOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 08. januára 2020 do 24.00 hod.) 

E-mailové adresy pre doručenie delegovania člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie: 

 • prednostaou@stonline.sk 
 • sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 

Tlačivo - delegovanie člena a náhradníka: Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie

Člen okrskovej volebnej nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOĽBA PO´ŠTOU

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia:

    https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľba poštou pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR  

elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: 

 • prednostaou@stonline.sk 
 • sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 

Žiadosť voľba poštou: Žiadosť o voľbu poštou - Voľby do NRSR 2020 

Volič, ktorý, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

 • v listinnej forme  tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 • elektronicky (e-mailom) tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb  (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.