Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

  ...

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. 

Voľby sa konajú od 07.00 hod.  do 22.00 hod. 

Termín na delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 je: do 02. 04. 2019 

Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019: 

- sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 

- prednostaou@stonline.sk 

Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

  • osobne - najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb                    (t. j. najneskôr 24. mája 2019) na Obecnom úrade v Závadke nad Hronom (kancelária prednostky OcÚ Ing. Lilkovej alebo kancelária sekretariátu starostu obce u Mgr. Babničovej, 1. poschodie) v pracovných dňoch, počas úradných hodín 
  • v listinnej forme - tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb          (t. j. najneskôr 03. mája 2019) 
  • elektronicky (e-mailom) - tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 03. mája 2019) 
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom - možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 24. mája 2019) 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do Európskeho parlamentu 2019 

Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: 

- prednostaou@stonline.sk 

- sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk