Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Začala vykurovacia sezóna - staráte sa o komín dobre? 

Protipožiarna prevencia

...

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                Upozornenie – voľný pohyb psov v obci!

         Obec Závadka nad Hronom, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Závadka nad Hronom, aby  riadne zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb bez dozoru po obci. Psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

        Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, prípadne spôsoboval škodu na majetku a znečisťoval verejné aj súkromné priestranstvá exkrementmi.

        Dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov o dodržiavanie ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ako aj VZN obce č. 03/2012 podľa ktorých, je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve, bez osoby, ktorá psa vedie, ZAKÁZANÝ.

        V zmysle §7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. sa majiteľ a držiteľ psa dopúšťa priestupku, ak nezabráni voľnému pohybu psa na verejných priestranstvách. Za takýto priestupok  mu môže byť uložená pokuta až do výšky 165,00 €. Rovnako sú majitelia psov povinní, v prípade znečistenia verejného priestranstva psom exkrementmi, tieto odstrániť. V prípade, že tak majiteľ neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 €.

        Ak v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov na náklady majiteľov  a udeľovaniu pokút v priestupkovom konaní.

        Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú seba, ostatných občanov a najmä deti.

Vy ako chovateľ nesiete zodpovednosť!

 

                              Ján Tešlár, starosta obce 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prebytky úrody - bezplatná možnosť ponuky na predaj 

"Prebytky občanov miest a obcí Slovenska" 

   Vážení občania,

  takmer v každej obci ľudia niečo pestujú alebo chovajú. Pri tejto práci vznikajú aj prebytky, ktoré by radi ponúkli na predaj. Z tohto dôvodu bola vytvorená web stránka: www.slovenskyvyrobca.skna ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. 

Táto možnosť je pre občanov bezplatná celoročne. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy ! 

   Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný 

upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona č. 220/2004 Z. z. a zákon č. 245/2003 Z. z. 

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou 

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín 

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

   Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné zdroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

   Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení §3 zákona vyvodzované dôsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správy

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu

Záverečné stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2018-001977/SP vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie.
Do dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie: v kancelárii sekretariátu Obecného úradu v Závadke nad Hronom, v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre majiteľov psov - túlavé psy v obci!


ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia o zmenách upravujúcich užívanie poľnohospodárskych pozemkov - zmeny v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie

Vážení občania,
Dovoľujeme si Vás informovať, o zmenách v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie podľa (od roku 2008 zrušeného) §15 zákona o pozemkových úpravách.
Zmeny sa týkajú vlastníkov pozemkov, ktorým bola poľnohospodárska pôda vyčlenená do náhradného užívania alebo iných subjektov hospodáriacich na tejto pôde na základe nájomnej zmluvy.
Podrobnejšie - viď. prílohy celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu