Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení aktuálnych predpisov

Kto má povinnosť sprístupňovať informácie?

Štátne orgány, obce, vyššie územné celky, právnické a fyzické osoby, ktoré rozhodujú o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy, ďalej právnické osoby zriadené zákonom, štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou sú povinnými osobami v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Kto môže žiadosť podať?

Žiadosť môže podať fyzická alebo právnická osoba.

Ako a kde sa žiadosť podáva?

Žiadosť možno adresovať (povinnej osobe): Obec  Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom, 976 67 

  • písomne poštou,
  • osobne písomným podaním,
  • osobne ústne 
  • faxom 
  • elektronickou poštou (e-mailom alebo cez elektronickú schránku) alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Čo musí žiadosť obsahovať?

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Neúplnú žiadosť musí žiadateľ po vyzvaní doplniť, inak sa informácia neposkytne a žiadosť sa odloží.

Akým spôsobom sa môže informácia sprístupniť?

Informácie sa sprístupňujú: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, povinná osoba so žiadateľom dohodne iný spôsob sprístupnenia informácie.

Je poskytnutie informácií bezplatné?

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje vyhláška Ministerstva financií SR.

Aké sú lehoty na vybavenie žiadosti?

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Je prípustné odvolanie proti odmietnutiu žiadosti?

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupniť informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie treba adresovať povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní následne rozhoduje nadriadený povinnej osoby,

Ako sa sprístupňujú informácie na účely ich opakovaného použitia?

Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky, prednostne však v elektronickej podobe, a pokiaľ je to možné a vhodné, ako otvorené údaje umožňujúce automatizované spracovanie spolu s ich metaúdajmi (datasety). Katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v Slovenskej republike je dostupný na Portáli otvorených dát - data.gov.sk.

 

Zodpovedá: Správce Webu

OBČAN

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY
MIESTNEHO ROZHLASU 

Facebook

FB

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:213
TÝŽDEŇ:720
CELKOM:956995