Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie obce Závadka nad Hronom č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (časť VIII. §21, §22, §23 a §24) a VZN 02/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 03/2019.  

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku: 

§ 24

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

1. VRÁTENIE POPLATKU

Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť daňovému subjektu, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia ak :

- daňový subjekt písomne požiada správcu dane o vrátenie preplatku  a určí spôsob  vrátenia preplatku, t.j. z pokladne obce, alebo prevodom na účet vedený   v peňažnom ústave s uvedením čísla účtu a označenia peňažného ústavu.

Pri vrátení poplatku daňovému subjektu  počas zdaňovacieho obdobia neprináleží zníženie poplatku podľa ods.2.

 

Dokladom preukazujúcim zánik povinností platiť poplatok  je najmä:  

 •  doklad o prihlásení sa na trvalý pobyt mimo obce Závadka nad Hronom,

 •  doklad o odhlásení sa z prechodného pobytu v obci Závadka nad Hronom,

 •  doklad o ukončení podnikateľskej činnosti na území  obce Závadka nad Hronom,

 •  doklad o zrušení prevádzky na území obce Závadka nad Hronom,

 • doklad o ukončení činnosti právnickej osoby založenej na iný účel ako na účel podnikania  na území obce Závadka nad Hronom.

2. ZNÍŽENIE POPLATKU

Správca dane daňovému subjektu poplatok zníži o 50% zo sadzby poplatku podľa § 22, ods.1, písm. b) tohto VZN, za zdaňovacie obdobie, ak daňový subjekt preukáže dokladom, že sa viac ako 90 dní počas príslušného zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo  nezdržiaval na území obce Závadka nad Hronom  a to:

 • daňovému subjektu, ktorý z dôvodu štúdia na strednej škole, vysokej škole, prípadne inej škole je ubytovaný v inej obci na území SR,  

 • daňovému subjektu , ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území SR z dôvodu výkonu práce,

 • daňovému subjektu, ktorý je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci na území SR.

 

Dokladom preukazujúcim  skutočností nevyhnutné pre zníženie poplatku je najmä :

 • potvrdenie vzdelávacieho zariadenia o štúdiu v inej obci na území Slovenskej republiky, ktoré je daňový subjekt povinný dokladať každoročne počas celého štúdia, ku ktorému priloží aj doklad o ubytovaní, s uvedením obdobia, počas ktorého sa zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce Závadka nad Hronom,

potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného

zdaňovacieho obdobia s uvedením obdobia, počas ktorého prechodný pobyt trvá alebo trval,

 • potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v inej obci na území SR počas príslušného zdaňovacieho obdobia vrátane dokladu preukazujúceho ubytovaniev mieste výkonu práce /vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, úhrada nájmu za ubytovanie a pod./ s uvedením obdobia, počas ktorého sa daňový subjekt zdržiava alebo zdržiaval mimo obce Závadka nad Hronom.

3. ODPUSTENIE POPLATKU

Správca dane daňovému subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré daňový subjekt  preukáže dokladom, že sa viac ako 90 dní počas príslušného zdaňovacieho obdobia nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce Závadka nad Hronom a to:

 • daňovému subjektu,  ktorý býva, študuje alebo pracuje v zahraničí,

 • daňovému subjektu, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, v reedukačnom zariadení          

 • daňovému subjektu,  ktorý bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb.

Dokladom preukazujúcim  skutočnosti nevyhnutné pre odpustenie poplatku je najmä:

 •  potvrdenie zamestnávateľa  o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce  v zahraničí (nie pracovná zmluva 

 • potvrdenie vzdelávacieho zariadenia o štúdiu v zahraničí,

 • potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí /rezidentské povolenie, úrad prihlasovania obyvateľstva

 • potvrdenie zdravotníckeho  zariadenia o umiestnení daňového subjektu v tomto zariadení   

 • potvrdenie zariadenia sociálnych služieb o umiestnení daňového subjektu v tomto zariadení 

 • potvrdenie  o výkone trestu odňatia slobody,

 • potvrdenie  o výkone väzby,

 • potvrdenie  o umiestnení daňového subjektu v reedukačnom zariadení,

 

 1. Doklady podľa § 24, ods.1,2 a 3 tohto nariadenia musia byť vystavené tak , aby z ich obsahu bola zrejmá neprítomnosť daňového subjektu na území obce Závadka nad Hronom  počas príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorá zakladá jeho nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku. V prípade, že tieto  doklady nie sú vyhotovené v štátnom jazyku, alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu priložiť voľný preklad a na výzvu správcu dane je daňový subjekt povinný  predložiť ich originál. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 2. Ak daňový  subjekt nepredloží správcovi dane  doklady na zníženie poplatku  podľa § 24, ods. 2 tohto nariadenia najneskôr do 31.10. príslušného zdaňovacieho obdobia,  nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

 3. Ak daňový subjekt nepredloží správcovi dane doklady na odpustenie  poplatku podľa

       § 24, ods. 3 tohto nariadenia najneskôr do 31.10. príslušného zdaňovacieho obdobia,

       nárok na  odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

 1. Pri  predložení dokladov podľa  § 24, ods.2 a 3 je daňový subjekt povinný  určiť spôsob  vrátenia preplatku , t.j. z pokladne obce, alebo prevodom na účet vedený v peňažnom ústave s uvedením čísla účtu a označenia peňažného ústavu .

Kedy vybavíte:

v čase úradných hodín: obecny-urad/uradne-hodiny/
U koho vybavíte:
Tatiana Michalková  
e-mail: tata.michalkova@gmail.com

tel. +421 (0)48 / 6183 916
- kancelária na prízemí obecného úradu 

Zodpovedá: Správce Webu

OBČAN

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY
MIESTNEHO ROZHLASU 

Facebook

FB

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:210
TÝŽDEŇ:717
CELKOM:956992