Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

...   Voľby do Národnej rady SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  •   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

           Informácie pre voliča: https://www.minv.sk/?nr20-info1  

 .

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia:

    https://www.minv.sk/?nr20-posta2

- nemá pobyt na území Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?nr20-posta1

 

Voľba poštou pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR  

elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: 

  • prednostaou@stonline.sk 
  • sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 

 

Žiadosť voľba poštou: Žiadosť o voľbu poštou - Voľby do NRSR 2020 

 

Volič, ktorý


má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
,


môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb      (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.