Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  - 12. 12. 2019 ....

 

Upozornenie

- parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách  

...

Upozornenie Polície SR - prevencia pred krádežou 

...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyčíslenie škôd na majetku občanov - pri povodni 13. a 14. 11. 2019 

výzva na predloženie 

...--------------------------------------------------------------------------------------------

Príslušníci PZ pre služobný obvod Závadka nad Hronom 

 

...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

....       Preventívne protipožiarne kontroly  

  DHZ Závadka nad Hronom oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce, začnú dňom 16. november 2019 (sobota) kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci v zmysle zákona č. 340/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 

    Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadke sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie miestnosti s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov. Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...        Bezplatné zasielanie sms

                                  - oznamy miestneho rozhlasu 

  Vážení občania, 

obec Závadka nad Hronom Vám ponúka bezplatnú službu zasielania informácií miestneho rozhlasu prostredníctvom SMS správ. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania obyvateľov formou krátkych textových SMS správ, ktorý zároveň slúži ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu.  Pre odber SMS je potrebné sa zaregistovať a vyplniť krátky formulár - súhlas s používaním tel. čísla. Vyplnený formulár je potrebné doručiť na sekretariát Obecného úradu (dvere č. 1, 1. poschodie) a službu môžete ihneď využívať. 

Formulár: Formulár - súhlas používania telefónneho čísla pre zasielanie sms oznamov miestneho rozhlasu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie – voľný pohyb psov v obci!

 ...
      Obec Závadka nad Hronom, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Závadka nad Hronom, aby  riadne zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb bez dozoru po obci. Psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

        Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, prípadne spôsoboval škodu na majetku a znečisťoval verejné aj súkromné priestranstvá exkrementmi.

        Dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov o dodržiavanie ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ako aj VZN obce č. 03/2012 podľa ktorých, je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve, bez osoby, ktorá psa vedie, ZAKÁZANÝ.

        V zmysle §7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. sa majiteľ a držiteľ psa dopúšťa priestupku, ak nezabráni voľnému pohybu psa na verejných priestranstvách. Za takýto priestupok  mu môže byť uložená pokuta až do výšky 165,00 €. Rovnako sú majitelia psov povinní, v prípade znečistenia verejného priestranstva psom exkrementmi, tieto odstrániť. V prípade, že tak majiteľ neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65,00 €.

        Ak v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov na náklady majiteľov a udeľovaniu pokút v priestupkovom konaní.

        Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú seba, ostatných občanov a najmä deti.

Vy, ako chovateľ, nesiete zodpovednosť!

 

                                                                        Ján Tešlár, starosta obce 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezplatný 10. vstup na plaváreň! 

 

Od 01. októbra 2019 je v platnosti: 

bezplatný 10. vstup na krytú plaváreň, pri preukázaní zakúpených predchádzajúcich 9 vstupov v rámci príslušného kalendárneho roka. (odkladajte si vstupné účtenky a desiaty vstup budete mať zdarma)

Výpis z uznesenia OZ v Závadke nad Hronom - schválenie - 10. voľný vstup na plaváreň

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prebytky úrody - bezplatná možnosť ponuky na predaj 

"Prebytky občanov miest a obcí Slovenska" 

   Vážení občania,

  takmer v každej obci ľudia niečo pestujú alebo chovajú. Pri tejto práci vznikajú aj prebytky, ktoré by radi ponúkli na predaj. Z tohto dôvodu bola vytvorená web stránka: www.slovenskyvyrobca.skna ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. 

Táto možnosť je pre občanov bezplatná celoročne. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena Ordinačných hodín od 01. augusta 2019

MUDr. Peter Kukula 

...

...

 

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy ! 

   Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný 

upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona č. 220/2004 Z. z. a zákon č. 245/2003 Z. z. 

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou 

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín 

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

   Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné zdroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

   Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení §3 zákona vyvodzované dôsledky.