Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN

VZN

VZN 1/2015 - o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky - schválené Stiahnuté: 120x

VZN 1/2015 - o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky - návrh Stiahnuté: 90x

VZN 1/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku - schválený Stiahnuté: 118x

VZN 1/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku - návrh Stiahnuté: 97x

VZN 4/2013 - o miestnych daniach a miestnom poplatku - schválené Stiahnuté: 101x

VZN 3/2013 - o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody - schválené Stiahnuté: 108x

VZN 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 97x

VZN 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (schválené) Stiahnuté: 95x

VZN 6/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na rok 2013 Stiahnuté: 90x

VZN 5/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy Stiahnuté: 91x

VZN 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 96x

Oznámenie vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 91x

Oznámenie vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 91x

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Stiahnuté: 89x

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a iné stavebné odpady Stiahnuté: 87x

VZN 3/2012 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 96x

VZN a interné smernice

Zásady hospodárenia s majetkom obce Závadka nad Hronom Stiahnuté: 97x

Smernica o používaní služobných motorových vozidiel obce Závadka nad Hronom Stiahnuté: 94x

VZN č. 01-2016 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzke v ZŠ v Závadke nad Hronom Stiahnuté: 94x

VZN č. 07-2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 101x

Stránka